Вочы.

Кожны дзень тысячы слоў без сэнсу,

Тысячы розумаў без разумення.

Кожны дзень можна ўсё кінуць

Але вочы твае кажуць – усё не дарэмна

Твае вочы кажуць, што ўсё не дарэмна.

Твае рукі кажуць – усё яшчэ будзе.

Што на месца таго, кто знік

Прыйдуць новыя людзі.

 

Твае вочы – доказ таго,

што ўсё не дарэмна!

 

Цяжка глядзець, і нікога не бачыць.

Цяжка шукаць, і не знаходзіць.

Людзі вакол не глядзяць ў вочы,

Хтосці сказаў ім, што гэта мужна.

Беспераможна для цябе і мяне

Гульня, якую мы пачалі,

Але вочы твае не дадуць зысці,

Вочы твае не дадуць спыніцца!

 

 

Ці можна верыць?

Як можна верыць,

Бачучы паўсюль смерць.

Я не хачу заставіць сэрца

пад ботамі жаўнераў,

ідучых забіваць і паміраць.

 

Ці можна верыць,

Бачучы кожны дзень смерць?

Кім трэба быць,

Каб моўчкі глядзець?

Ведаючы, што іх кроў –

Таксама кроў .

Што іх боль – таксама боль,

Што забіваюць тваімі рукамі,

І паміраюць разам з табою.

Што забіваюць тваімі рукамі,

І паміраюць разам з табою.

 

Што забіваюць тваімі рукамі,

І паміраюць разам з табою.

Што забіваюць тваімі рукамі...

 

Гэта магчыма, калі ты зразумееш:

 

Што ягоны боль – таксама боль,

Што іх смерць – твая смерць,

Кроў заўсёды кроў –

За што б яна не лілася!

 

 

Перагорнуты свет.

Паставім свет

з галавы на ногі!

Паставім свет

з ног на галаву!

Перагорнуты свет –

не той што ў марах!

Перагорнуты свет –

той што на яву!

 

А вы б жадалі жыць у свеце,

Дзе ўсе перагорнута з ног на галаву?

Дзе дружна гуляюць вяселыя дзеці,

Не рэжучы горла адзін аднаму.

Дзе душу адчыняе адзін другому,

А не зачыняецца на меж засовы,

Дзе руку падае стары малому,

Дзе птушкі спяваюць а не маторы.

 

Дзе чыстым паветрам поўняцца грудзі,

Замест пякельных атрутных газаў.

Дзе мірна жывуць шчаслівыя людзі,

Замест лязгатання ваенных парадаў.

Дзе роўнасць і годнасць па ўсей планеце,

Няма аднаго над адным перамогі.

А вы б жадалі жыць у свеце,

Дзе ўсе перагорнута з галавы на ногі?!

 

Паставім свет

з галавы на ногі!

Паставім свет

з ног на галаву!

Перагорнуты свет –

не той што ў марах!

Перагорнуты свет –

той што на яву!

 

 

Куля

(паўночна-усходняя)

Куля ў твар спячага чалавека-

Грамадзянскі спакой гарантаваны ўладай!

Тэрарызм, клопат ХХІ - га веку ,

Напалову хлусня твайго ўраду .

 

Паміраць у сне вельмі цяжка

Не ў сваім ложку – ў халоднай залі

Не пад коўдрай, а з трацілам пад сэрцам

Пад сэрцам поўным болю і жалю.

Калі яны забіваюць- гэта добра.

У іх есць санкцыя грамадства,

Якое сядзіць каля тэлеэкранаў

У анабіезе інфармацыйнага рабства.

 

Дэмакратыя – кожны мае права

На веравызнанне, волю і словы,

Стрэл у твар - таксама дэмакратыя,

Аб якой няма аніякай размовы!

Ты ведаеш – іх забілі спячымі,

Але з шырока адкрытымі вачыма,

Твае ж вочы моцна заплюшчаны,

Адкрый іх – гэта магчама!

 

 

Амерыка!

  Я адчуваю сабе шчасл івай,

Таму што не нарадзілась у Іраку

І сэрца мае як звер мауклівы

Не б'ецца зараз у хвалях жаху.

 

Я адчуваю сабе шчаслівай,

Таму што у маей зямлі няма нафты.

І пад грудамі бітай цэглы

Не прачнемся ні я і ні ты!

Амерыка прагне крыві!

Амерыка хоча піць!

 

 

“Зяленая” медыцына.

  Замкі са шкла і крыві,

Хмарачосы са сталі і трупаў.

Трупаў мільенаў нявгнных людзей

Памершых ад адсутнасці лекаў і грошаў.

 

Крывава чырвоныя аўтамабілі,

Раскоша дабытая болем і жахам.

Болем тых, хто ведаў – не дапамогуць,

Жахам перад немянуючай смерцю.

 

Хваробы і смерць сярод бруду і смецця,

Стогны і плач тых, каго не ратуюць,

Сталі для вас крыніцай прыбыткаў,

Істотнай часткай вашых бізнес-планаў.

Смерць мільенаў, мільенаў людзей

У афрыцы, азіі на усіх кантынентах,

Вы павінны былі даць ім надзею,

Не пужацца забрудзіць сваіх белых халатаў.

 

Што, для вас жыцце чалавека

Вымяраецца толькі памерам кішэні?

Хто цягне да вас пустыя далоні,

Няхай не разлічвае на дапамогу?!

 

 

Дзякуй.

Епіскап ранкам развозіць салдатам

Кроў тваю, цела твае перад боем.

Словам тваім гавораць гарматы

І землі “няверных” агорнуты болем.

 

Калі імем тваім праклінаюць іганьбяць,

Калі забіваюць у імя тваей справы,

Калі блаславляюць прыватную уласнасць,

Можа тады нам лепей без бога?!

Дзякуй, напэўна, нам лепей без бога!

 

Сціснуты зубы, вены на скронях,

У вачах звар'яцелых – лютая злоба,

Твар перакошаны, бруд на далонях –

Ці гэта пачвара падобна на бога?

 

Калі ен ксенафоб і маральны калека,

Калі ен – гэта сквапнасць, нянавісць і боль,

Калі ен падобны на чалавека

Напэўна тады нам лепей без бога!

Дзякуй, тады нам лепей без бога!

 

Eyes.

Everyday thousands senseless words,

Thousands minds with no thoughts.

Every day you can give it all up

But your eyes tell me -- everything is not worthless

Your eyes tell me – everything is not worthless.

Your hands tell me – everything is going to happen.

To replace all those who vanished

New people are going to come.

 

Your eyes prove,

Everything is not worthless!

 

It is hard to look but see nobody.

It is hard to search, but find nothing.

People around avoid my stares,

Someone told them it is brave.

Cannot be won by us

The game we started,

But your eyes won't let me leave,

Your eyes won't let me stop!

 

 

Can we trust?

How can we trust,

When we see death around us.

I cannot leave my heart,

Under soldiers' boots,

Who go to kill and die.

 

How can we trust,

When we see death every day?

How can any one,

See this and stay silent?

Knowing that their blood

Is real blood.

That their pain is real pain

That they kill by your hands,

And die together with you.

They kill with your hands,

And die together with you.

 

They kill with your hands,

And die together with you.

They kill with your hands …

 

It is possible when you understand:

 

That their pain is real pain,

That their death is real death,

Blood is always blood,

No matter what it's pouring for!

 

 

Upside-down world.

Let's turn the world

upside-down!

Let's turn the world

downside-up!

Upside-down world's

not the one in your dreams!

Upside-down world's

the one that's real!

 

Would you like to live in a world,

Where everything is upside-down?

Where happy children play friendly,

Without cutting each other's throat,

Where souls are opened to each other,

Without erecting border walls,

Where elder gives its hand to youngster,

Where birds sing, not engines.

 

Where clean air fills your lungs,

Instead of hellish acid smokes.

Where happy people leave in peace,

Instead of military parades' clang.

Where equity and pride rule around the globe,

No one is victorious over anyone.

Would you like to live in a world,

Where everything is upside-down?!

 

Let's turn the world

upside-down!

Let's turn the world

downside-up!

Upside-down world's

not the one in your dreams!

Upside-down world's

the one that's real!

 

 

Bullet (North-Eastern)

Bullet to the face of a sleeping man

Civil rest guaranteed by the power!

Terrorism, trouble of the XXI century,

A half-lie of your government.

 

Hard to die asleep

Not in one's bad -- in a cold hall

Not under one's blanket, but with a TNT at the heart,

Heart full with pain and sorry.

When They kill, it is good,

They are sanctioned by society,

Society sitting in front of its TV's

Anabiotic in informational slavery.

 

Democracy – everyone has its right

For a religion, will and speech,

Shot to the face is also democracy,

Democracy no one speaks about.

You know they were killed asleep,

But their eyes wide open.

Your eyes are closed,

Open them – it is possible!

 

 

America !

I feel I am happy,

Not to be born in Iraq

My heart not a silent beast

Beating overwhelmed with fear

 

I feel I am happy,

Happy there is no oil in my land.

Under a bulk of a broken bricks,

Not me or you will awaken!

America is thirsting for blood!

America is thirsty!

 

 

“Green” medicine.

Castles built of blood and glass,

Skyscrapers of steel and corpses.

Corpses of millions of innocent people

Dead of absence of drugs and money.

 

Bloody red sport cars,

Luxury gained with pain and fear.

Pain of those who new they won't be helped,

Fear of inevitable death.

 

Illnesses and death among trash and dirt,

Weeping and crying of those not being rescued,

Became your sources of income,

Essential part of your business plans.

Death of millions, millions of people

In Africa , Asia on every continent,

You should have given them hope,

Not be afraid to dirt your white robes.

 

What is human life for you,

Measured only by size of a pocket?

Those who stretch their empty hands to you,

Should not count on your help?

 

 

Thank you.

Morning, Bishop distributes to soldiers

Your blood and Your flesh before a battle.

Canons speak Your words

Lands of infidels covered with pain.

 

When Your name's used to curse and disgrace,

When they kill for your doings,

When they bless private property,

May be we are better without a God?!

Thank you, I guess we are better without a God!

 

Teeth are clenched, veins on temples,

In crazy eyes – vicious anger,

Face in spasm, dirty hands –

Is this creature similar to a God?

 

When he is xenophobic and moral creep,

When he is greed, hatred and pain,

When he is similar to a human

I guess we are better without a god!

Thank you, we are better without a God!

Hosted by uCoz